GIÁM ĐỐC
 


PH̉NG KINH DOANH

 • Bộ phận Thị trường - Marketing

 • Bộ phận Dự án
   


PH̉NG KỸ THUẬT

 • Bộ phận Thiết kế

 • Bộ phận Sửa chữa - Bảo tŕ - Bảo hành


PH̉NG KẾ TOÁN

 • Kế toán Công nợ và Ngân hàng

 • Kế toán Vật tư

 • Kế toán Thuế

 • Kế toán tiền lương


PH̉NG HÀNH CHÍNH

 • Bộ phận Nhân sự

 • Bộ phận Văn thư lưu trữ


NHÀ MÁY

 • Tổ 1

 • Tổ 2

 • Tổ 3

 • Tổ 4